کد خبر: 10422    1396/06/27
جلسه دفاع دكتري آقاي بهداد شديدي به راهنمايي آقاي دكتر حسين حاجي آقاعليزاده و مشاوره آقاي دكتر برات قباديان
جلسه دفاع دكتري آقاي بهداد شديدي به راهنمايي آقاي   دكتر حسين حاجي آقاعليزاده  و مشاوره آقاي دكتر برات قباديان  
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند