رشته و گرایش > رشته ها و گرايش هاي موجود در گروه

                                                                               نام رشته­ ها و گرايش­ هاي موجود در گروه آموزشي مربوطه:  

 

نام رشته (گرايش  - مقطع)

به فارسي

1- مهندسي مکانيک بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشت مقطع دکتري

2- مهندسي مکانيک بيوسيستم گرايش طراحي ماشينهاي کشاورزي - مقطع دکتري

3- مهندسي مکانيک بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشت مقطع کارشناسي ارشد

4- مهندسي مکانيک بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت مقطع کارشناسي ارشد

5- مکانيزاسيون کشاورزي گرايش مديريت تحليل و سامانه مقطع کارشناسي ارشد

6- مکانيزاسيون کشاورزي گرايش انرژي مقطع کارشناسي ارشد

7- مهندسي مکانيک بيوسيستم گرايش طراحي ماشينهاي کشاورزي - مقطع کارشناسي

8- مهندسي ماشينهاي صنايع غذايي - مقطع کارشناسي

به انگليسي

1- Mechanics of Biosystem Engineering - Postharvest Technology - Ph.D

2- Mechanics of Biosystem Engineering - Agricultural Machinery Design – Ph.D

3- Mechanics of Biosystem Engineering - Postharvest Technology – MS.c

4- Mechanics of Biosystem Engineering – Design and Construction – MS.c

5- Agricultural Mechanization Engineering - Management and Analysis Systems - MS.c

6- Agricultural Mechanization Engineering – Energy - MS.c

7- Mechanics of Biosystem Engineering - Agricultural Machinery Design – BS.c

8- Food Machinery Engineering – BS.c

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند